Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TG-H BENELUX

 Algemeen:

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, ook indien zij in tegenspraak zouden zijn met de voorwaarden van de klant. Er kan enkel van afgeweken worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord. Door de klant eenzijdig aangebrachte wijzigingen zijn ons niet tegenstelbaar.

Prijzen:

 1. Al onze prijzen zijn exclusief B.T.W. en transportkosten, behoudens andersluidende overeenkomst.
 2. Onze offertes hebben een geldigheidsduur van 4 weken, behoudens andersluidende overeenkomst.
 3. Belangrijke prijsstijgingen bij onze fabrikanten of leveranciers tussen de datum van de offerte aan de klant en de datum van de bestelling bij onze leverancier, ten gevolge van plotse en onvoorzienbare prijsstijgingen van grondstoffen, plotse en onvoorzienbare wisselkoersschommelingen of andere overmachtsituaties, kunnen aanleiding geven tot aanpassing van onze prijzen.

Levering: termijnen – tolerantiemarge – risico:

 1. Vooropgestelde leveringstermijnen gaan in op het ogenblik dat TG-H de goedkeuring van het staal van de klant ontvangt.
 2. De levertermijnen zijn niet bindend en dienen louter als inlichting. De overschrijding van de termijn kan in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst noch op enige vorm van schadevergoeding.
 3. Op de in de offerte vermelde aantallen is een tolerantiemarge van toepassing van 5 % in min of meer. Dergelijke afwijkingen zijn gebruikelijk in de textielsector en kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding.
 4. Op de in de offerte vermelde kleuren van de bestelde producten is een tolerantiemarge van toepassing van 3% volgens de ISO 105/3-4 norm. Dergelijke afwijkingen zijn gebruikelijk in de textielsector en kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding.
 5. De afkeuring van een staal kan geen aanleiding geven tot verbreking van de bestelling door de klant. De nodige veranderingen, aanpassingen zullen worden uitgevoerd.
 6. De levering wordt geacht voltrokken te zijn door overhandiging van de goederen aan de expediteur of de vervoerder, zelfs indien de kosten hiervan ten laste van TG-H zouden vallen. De datum van overhandiging geldt als leveringsdatum. De risico's worden op dat ogenblik overgedragen.

Eigendomsvoorbehoud:

 1. Geleverde goederen blijven eigendom van TG-H tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven verworven, ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Betaling:

 1. Onze facturen zijn contant betaalbaar behoudens andersluidende bepaling.  Betaling met cheque of wisselbrief moet voorafgaandelijk door TG-H aanvaard worden. In ieder geval moeten eventuele wisselbrieven geldig geaccepteerd en geavaliseerd zijn. Als de vervaldag niet binnen de 30 dagen na de factuurdatum valt, zijn de disconto- en presentatiekosten ten laste van de klant. Betaling wordt slechts gerealiseerd bij daadwerkelijke inning.
 2. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 3. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht geven op nalatigheidsintresten, berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 10%.
 4. Indien de betaling niet volgt binnen de 8 dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling is de schuldenaar gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro .
 5. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen factuur, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien het vertrouwen van TG-H in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt TG-H BENELUX  N.V. zich het recht voor, zelfs indien de goederen al geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper hierop weigert in te gaan behoudt TG-H zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.  Dit onverminderd de rechten van TG-H op alle schadevergoedingen en intresten.

Protest – klachten:

 1. Facturen die niet geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na de verzendingsdatum worden geacht aanvaard te zijn.
 2. De aanvaarding van de goederen door de klant, die niet gevolgd wordt door een concreet gemotiveerde klacht, per aangetekend schrijven binnen de acht werkdagen na levering, zal als definitieve aanvaarding beschouwd worden.
 3. Behoudens bij ernstige en gegronde klachten en mits naleving van art. 18 en 19, kan TG-H niet verplicht worden om retourzendingen te aanvaarden. De loutere materiële in ontvangstname houdt geen aanvaarding van de retourzending in. Retourzendingen worden nooit aanvaard indien de goederen op één of andere manier behandeld, bedrukt, gedragen zijn of niet meer in de originele verpakking zitten en/of op de oorspronkelijke manier gevouwen zijn. Bij retourzendingen die toch door TG-H aanvaard worden, blijven de transportkosten ten laste van de klant en wordt een administratieve kost van 8% van de waarde van de teruggenomen goederen aangerekend.

Verbreking – schadevergoeding:

 1. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, heeft TG-H de keuze om uitvoering van de overeenkomst na te streven, dan wel een verbrekingsvergoeding te vorderen. In dat geval zal de schadevergoeding 30% van de verkoopprijs bedragen.
 2. Voor goederen die voor de klant gepersonaliseerd moeten worden (bedrukking, borduring, aanbrengen labels,enz…) of voor speciale customade bestellingen, zal de integrale verkoopprijs als schadevergoeding verschuldigd zijn, onverminderd het recht van TG-H om eventuele meerschade te vorderen.
 3. In geval van overmacht heeft TG-H het recht om onuitgevoerde orders te annuleren zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding. Indien wij ons recht tot annulatie niet inroepen, kan de koper deze omstandigheden niet inroepen en moet hij zijn deel van de overeenkomst uitvoeren volgens de overeengekomen voorwaarden.  Worden o.a. beschouwd als overmacht: oorlog , stakingen, defecten aan machines, explosie van generatoren of ieder andere omstandigheid buiten onze controle. Alle transportrisico's, zoals oorlogsrisico's, quarantaine, enz. zijn voor de klant.

Bevoegdheid:

 1. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van het Arrondissement Mechelen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van TG-H BENELUX N.V. alléén bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.